Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Autoservice Bulters (hierna ‘reparateur’) en klanten (hierna: ‘opdrachtgever’) met betrekking tot reparatie en onderhoud van auto’s, bedrijfswagens, onderdelen en toebehoren daarvoor, alsmede op afzonderlijke overeenkomsten die later worden gesloten en al dan niet verband houden met eerdere overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten de reparateur en opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De auto: een personenauto, bedrijfswagen of camper of een daarvan afgeleide combinatie, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
 • De overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van onderdelen en toebehoren daarvoor;
 • De verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 • De koper: degene die ingevolge de overeenkomst onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
 • De opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
 • De opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
 • De reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren.
 • De garantie:
  • de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;
  • op werkzaamheden: de reparatie- en onderhoudsgarantie;

Artikel 1 – De overschrijding van de reparatietermijn

 1. Bij overschrijding van de vermoedelijke reparatietermijn van de auto kan de opdrachtgever de reparateur schriftelijk in gebreke stellen. Indien de reparateur drie weken na die ingebrekestelling de auto ngo niet heeft gerepareerd, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de reparateur alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 2. Indien de reparateur toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke reparatietermijn, kan de opdrachtgever vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen reparatietermijn heeft de opdrachtgever het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
 3. Indien de overschrijding van een reparatietermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de leverancier hebben zowel de opdrachtgever als reparateur het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke reparatietermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het oment dat opdrachtgever meedeelt niet binnen drie weken te kunnen repareren. In alle gevallen waarin de reparateur zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 2 – De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de reparateur is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 3 – Prijsopgave en termijn

 1. De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreven of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
 2. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.
 3. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.
  a. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die de reparateur niet kan worden
  toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling
  of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt,
  waaronder begrepen het geval, dat door een (toerekenbare) tekortkoming of
  onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.
 4. Werkplaatsuurtarieven zijn niet inbegrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Wijziging van de overeenkomst en meerwerk.

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
 2. Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen en tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwaliteit en/of kwantiteit opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. De reparateur zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 3. Indien een richtprijs is overeengekomen is de reparateur, zonder daartoe in overleg te treden met de wederpartij, gerechtigd de door de wederpartij verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijven en aan de wederpartij door te berekenen indien een deugdelijke afronding van de overeenkomst zulks verlangt. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal de reparateur de afspraken hieromtrent afzonderlijk met de opdrachtgever overeenkomen.
 4. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. De reparateur zal de opdrachtgever tijdig informeren voer de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 5. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is de reparateur gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven naden de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en/of andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van reparateur op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door reparateur onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor rekening van opdrachtgever, tenzij reparateur de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. De reparateur zal de wederpartij tijdig infomeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de reparateur en verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 8. Verrekening van meer- en /of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 – De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt, mits gewenst, een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 6 – Stallingskosten

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

Artikel 7 – Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
– de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur niet of niet geheel voldoet.

De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 16 lid 2 of bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld via een storting in depot bij de geschillencommissie Voertuiten of een derdenrekening.

Artikel 8 – Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 9 – Schadetaxatie

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk of mondeling overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV of DEKRA.

GARANTIE

Artikel 10 – Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren

 1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 11 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij garagebezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 11 zorgt de reparateur ervoor dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van de opdrachtgever zal worden voorzien.
 2. Op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.

Artikel 11 – Reparatie- en onderhoudsgarantie

 1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
 2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
 3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
  a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de
  reparateur daarvan in kennis stelt;
  b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
  c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben
  verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten
  aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien
  de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich buiten een straal van 25 km van de reparateur
  heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere
  reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden
  aangetoond;

Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten maar maximaal €750,-.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 12 – De betaling

 1. De schulden van de opdrachtgever aan de reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contact te geschieden bij afdeling van de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de reparateur bankrekening op het tijdstip van levering.
 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt her resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
 3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 30 dagen. De opdrachtgever is daarna de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.
 4. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de reparateur na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de reparateur gerechtigd rente en incassokosten in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 13 – Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 14 – Exoneratie

 1. De reparateur is niet aansprakelijk voor gevolgschade en bedrijfsschade, waaronder begrepen gemiste winst en/of omzet, behoudens in geval van opzet of (daadwerkelijk) bewuste roekeloosheid.
 2. De reparateur is evenmin aansprakelijk voor reis-, verblijfkosten en/of kosten van vervangend vervoer die de opdrachtgever heeft gemaakt en/of zal gaan maken in verband met een toerekenbare tekortkoming van de reparateur.
 3. De reparateur is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de reparateur in de uitvoering van haar verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade, schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten. De reparateur is tevens niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die de reparateur uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
 4. Voor zover de reparateur uit hoofde van het in dit artikel bepaalde, gehouden is schade te vergoeden, betreft uitsluitend die schade waartegen de reparateur verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn met dien verstande dat nimmer een hoger bedrag dan het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking komt, Hiermee wordt beoogt een schadeplafond vaste te leggen. Iedere andere vordering van schadevergoeding uit welke hoofde dan ook is uitgesloten van vergoeding.
 5. Schades waarvoor de opdrachtgever meent dat de reparateur aansprakelijk si, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein en uiterlijk binnen een termijn van 24 uur (een medewerker van) de reparateur te worden gemeld. De reparateur dien tin de gelegenheid te worden gesteld, indien en voor zover mogelijk, schade van de opdrachtgever waarvoor de reparateur aansprakelijk is, ongedaan te (laten) maken. De reparateur honoreert geen verzoeken van de opdrachtgever tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf.

Artikel 15 – Klachten

Een opdrachtgever die klachten heeft over de uitvoering van een reparatie of het onderhoud dient zich met zijn klacht eerst tot de reparateur te wenden. Een geschil over de uitvoering van een reparatie of het onderhoud ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Zie voor betalingstermijnen artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden. Dit artikel laat eventuele aanspraken en rechten gebaseerd op het consumentenrecht of het Burgerlijk Wetboek onverlet.

Artikel 16 – Geschillenregeling

 1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de opdrachtgever enerzijds en de reparateur anderzijds. Zij is voorts alleen van toepassing op de in Artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden genoemde Reparatie- en onderhoudsgarantie.
 2. Is een bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de opdrachtgever niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de opdrachtgever het geschil schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Voertuigen van de Stichting Geschillencommissies, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). In het geval dat is bemiddeld oor een derde partij, dient de opdrachtgever het geschil binnen zes weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig te maken. In het geval dat er geen bemiddeling heeft plaatsgevonden, dient de opdrachtgever uiterlijk drie maanden nadat hij de reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
 3. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van de onderhavige overeenkomst. Evenals bij de bemiddeling kan in het bindend advies een oordeel worden gegeven over het aantal werkuren en de prijs van de verwerkt materialen. In het bindend advies kan zo nodig het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor uitvoering van werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de reparateur worden opgedragen, indien de Geschillencommissie Voertuigen oordeelt dat de kwaliteit van de door de reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.
 4. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.
 5. Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aantastbaar zijn indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan.
 6. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de opdrachtgever om het geschil door de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie Voertuigen gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe.

Artikel 17 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door reparateur verwerkt in de zin van de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan reparateur de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de opdrachtgever nakomen, opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur van een merk voertuig, ten behoeve van directe marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van het RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer). In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG ten behoeve van directmailing activiteiten wordt het eventueel door de opdrachtgever bij reparateur aan te tekenen verzet.

Artikel 18 – Overige bepalingen

Op de opdracht en eventueel daaruit voortvloeiende opdrachten is het Nederlands Recht van toepassing. De bevoegde rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, welke uit de overeenkomst voortvloeien.

De opdrachtgever heeft de verplichting bij het afhalen van een auto te onderzoeken of sprake is van uiterlijk waarneembare gebreken, zoals krassen deuken e.d. Ten aanzien van dergelijk uiterlijk waarneembare gebreken is na het moment waarop de opdrachtgever de auto feitelijk afhaalt of de reparateur de zaak feitelijk aflevert geen reclame mogelijk, behoudens door de opdrachtgever te leveren bewijs dat de uiterlijk waarneembare gebreken door de reparateur zijn veroorzaakt.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Autoservice Bulters
Handelstraat 14
6851 EH HUISSEN

Tel.nr    : 06-34156611
E-mail   : info@autoservicebulters.nl

IBAN      : NL15INGB0008954984
Kvk         : 78477387
BTW      : NL003338400B29